วีซ่าประเทศสวีเดน SWEDEN VISA

วีซ่าประเทศสวีเดน

สวีเดน,วีซ่าสวีเดน,ท่องเที่ยวสวีเดน,ทัวร์สวีเดน,Travel Sweden,Tour Sweden,Sweden,Visa Sweden,,ทำวีซ่า,ท่องเที่ยว,ต่างประเทศ,Tour,Travel,เที่ยวไหนดี,มีที่ไหนหน้าเที่ยวบ้าง,เที่ยว,ทัวร์,วีซ่า,TRUEVISATICKET.com,turevisaticket.com,หาที่ทำวีซ่า,แนะนำสำหรับการท่องเที่ยว,Visa,VISA,visa,

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (วีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ)
2.แบบฟอร์ม A (วีซ่าธุรกิจ)
3.แบบสอบถาม (วีซ่าธุรกิจ)
4.แบบสอบถาม (วีซ่าท่องเที่ยว)
5.หนังสือเดินทาง( passport) ที่มีอายุอย่างต่ำไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านตั้งใจที่จะเดินทางกลับจากสวีเดน และ สำเนาหน้าแรก รวมถึง หน้าที่มีการต่ออายุ หรือแก้ไข ชื่อ/นามสกุล และ หนังสือเดินทาง เล่มเก่า หากท่านได้ทำ การปลี่ยนเล่มใหม่ ภายในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา
6.รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 ใบ ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน
7.สำเนาบัตรประชาชน
8.หลักฐานการทำงาน

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวันลาหยุดงาน หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

9.หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
10.หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
11.ใบจองตั๋วเครื่องบิน
12.ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุมูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
13.สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา มารดาหรือผู้ปกครอง ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมต่อไปนี้

  • แบบฟอร์มยินยอมให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทาง กรณีที่กรอกแบบฟอร์มนี้ ไม่จำเป็นต้องขอหนังสือยินยอมจากเขต/อำเภอ
  • หนังสือยินยอม จาก บิดาและมารดา ที่รับรองโดยอำเภอ ฉบับจริงและสำเนา
  • หนังสือยินยอม จาก บิดาหรือมารดา ที่มีอำนาจ ปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว ที่รับรองโดย อำเภอ ฉบับจริง และสำเนา
  • หนังสือรับรอง การมีอำนาจ ปกครองบุตร แต่เพียงผู้เดียว ฉบับจริงและสำเนา
  • สูติบัตร

14.หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงานในประเทศสวีเดน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s