วิซ่าประเทศฝรั่งเศษ FRANCE VISA

France,Tour France,Travel France,ท่องเที่ยวฝรั่งเศษ,ฝรั่งเศษ,เที่ยวฝรั่งเศษ

 

 

 

 

 

  เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า ต้องลงทะเบียน
 • หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจาก วันที่ยื่น ขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย และ ทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า
 • หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ใบประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
 • หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
 • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 3 เดือน
 • สมุดเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนา
 • รายการเดินบัญชี ตัวจริงพร้อมสำเนา
 • หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา
 • สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
 • สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน
 • สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะการเป็น นักเรียนหรือ นักศึกษา
 • สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร)
 • หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงาน ในประเทศฝรั่งเศส (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

สำหรับผู้ที่จะไปพักกับญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส ต้องมีเอกสารเหล่านี้

 • หนังสือรับรองการให้ที่พัก (Attestatiom d’ accueil) ที่ออกโดย หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น (“Mairie”) ตัวจริงพร้อมสำเนา
 • หนังสือรับรองของผู้เชิญ ที่รับรองค่าใช้จ่ายทุกประเภทตลอดการพำนัก
 • หลักฐานการทำงานและรายได้ของญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส
 • สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ หรือเพื่อนที่ฝรั่งเศส
 • สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับการเข้า-ออกประเทศไทย
 • เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า

Tour Eiffel,France,Tour France,Travel France,ท่องเที่ยวฝรั่งเศษ,ฝรั่งเศษ,ทัวร์ฝรั่งเศษ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s