วิซ่าประเทศออสเตเรีย AUSTRALIA VISA

วีซ่าประเทศออสเตเรีย
Australia,Travel Australia,Visa Australia,Tour Australia,เที่ยวกับออสเตเรีย,ทัวร์ออสเตเรีย,ทำวีซ่า,ท้องเที่ยว,ต่างประเทศ,Tour,Travel,เที่ยวไหนดี,มีที่ไหนหน้าเที่ยวบ้าง,เที่ยว,ทัวร์,วีซ่า,TRUEVISATICKET.com,turevisaticket.com,หาที่ทำวีซ่า,แนะนำสำหรับการท่องเที่ยว,Visa,VISA,visa,

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว
 • แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน,พร้อมสำเนา 2 ชุด
 • รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
 • – สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้ จดหมายรับรอง การทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และ วันลา หยุดงาน
 • สำหรับผู้ที่เป็นเ จ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า
 • สำหรับผู้ที่เป็น นักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา
 • หลักฐาน การเงินที่พอเพียง กับ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง
 • หลักฐานการเงิน จากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก (ฉบับจริง) แสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 • จดหมายเชิญ จากเพื่อน หรือ ญาติ ที่ออสเตรเลีย, หลักฐานแสดง ความสัมพันธ์, หลักฐาน การเงินของ เพื่อน หรือ ญาติ รวมถึงหลักฐาน การติดต่อ ระหว่างกัน (ในกรณี ที่ไปพักบ้านเพื่อน หรือ ญาติ)
 • หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศออสเตรเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)
 • Advertisements

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s