วีซ่าประเทศกรีซ GREECE VISA

วีซ่าประเทศกรีซ

ประเทศกรีซ,กรีซ,วีซ่ากรีซ,ท่องเที่ยวกรีซ,Greece Visa,Travel Greece,Tour Greece,Greece,,ทำวีซ่า,ท่องเที่ยว,ต่างประเทศ,Tour,Travel,เที่ยวไหนดี,มีที่ไหนหน้าเที่ยวบ้าง,เที่ยว,ทัวร์,วีซ่า,TRUEVISATICKET.com,turevisaticket.com,หาที่ทำวีซ่า,แนะนำสำหรับการท่องเที่ยว,Visa,VISA,visa,

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
2.หนังสือเดินทาง (Passport) ทีมีอายุเหลือ หลังจาก วันที่จะเดินทางกลับ 3 เดือนเป็นอย่างต่ำ และ มีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า พร้อมสำเนา 1 ชุด และหนังสือเดินทางเล่มเก่าถ้ามี
3.รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซมจำนวน 2 ใบ
4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร สำหรับเด็ก ที่ยังไม่มีบัตรประชาชน และทะเบียนสมรส สำหรับผู้ สมรสแล้ว
5.หลักฐานการทำงาน

 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
 • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
 • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 • 6.หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement กรณีติดต่อธุรกิจ ต้องแสดง หลักฐานการเงิน ทั้งของส่วนตัวและของบริษัทฯ
  7.ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุมครอง 30,000 ยูโร หรือ1,500,000 บาท
  8.ใบจองตั๋วเครื่องบินระบุวันที่เดินทางไปกลับ
  9.หลักฐานการจองที่พัก หากพำนักบ้านคนกรีก ให้ยื่น จดหมายเชิญ ตัวจริงที่ได้ รับการรับรอง จากสถานีตำรวจ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เชิญ
  10.จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานที่กรีซ พร้อมส่งแฟกซ์ ถึงแผนกวีซ่า (กรณีติดต่อธุรกิจหรือประชุม)
  11.ผู้ขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีหนังสือยินยอมให้เดินทางจากบิดาและ มารดา เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรารับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

  Advertisements

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s