วีซ่าประเทศสเปน SPAIN VISA

วีซ่าประเทศสเปน

สเปน,ท่องเที่ยวสเปน,สเปนวีซ่า,ทัวร์สเปน,Travel Spain,Tour Spain,Spain,Visa Spain,ทำวีซ่า,ท่องเที่ยว,ต่างประเทศ,Tour,Travel,เที่ยวไหนดี,มีที่ไหนหน้าเที่ยวบ้าง,เที่ยว,ทัวร์,วีซ่า,TRUEVISATICKET.com,turevisaticket.com,หาที่ทำวีซ่า,แนะนำสำหรับการท่องเที่ยว,Visa,VISA,visa,

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1.แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอกครบถ้วน จำนวน 2 ชุด
2.หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางกลับ พร้อมสำเนา 1ชุด (ทุกหน้าที่มีวีซ่า)
3.รูปถ่ายสี พื้นหลังขาวเท่านั้น หน้าตรงและ เห็นใบหน้าชัดเจน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
4.ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทาง(สำเนากรมธรรม์จากบริษัทประกันภัย) ที่คุ้มครองวงเงินอย่างน้อย 30,000 ยูโร ตลอด ระยะเวลา ที่อยู่ในเชงเก้น รวมถึงค่ารักษาพยาบาล และ การส่งกลับ ประเทศ ในกรณีประสบอุบัติเหตุ หรือ รักษาพยาบาลฉุกเฉิน ตามระเบียบ ข้อบังคับ ตรวจคนเข้าเมือง ของกลุ่มเชงเก้น

5.เอกสารแสดงวัตถุประสงค์ ของการเดินทาง กำหนดการ เดินทาง ชนิดของยานพาหนะ ที่พัก และหลักฐานการเงิน เพียงพอ ตลอดระยะเวลาที่พำนักอยู่ในสเปน

กรณีท่องเที่ยว

  • เอกสารแสดงที่พำนักในสเปน (เช่น หลักฐาน การจองโรงแรมตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเชงเก้น) หรือ เอกสาร หนังสือเชิญ (เอกสารต้นฉบับเท่านั้น) ที่ทำถูกต้อง ตามกฎหมาย (ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยของ ประเทศ สเปนที่ 1283/2007)
  • โดยผู้เชิญต้องไปติดต่อ ขอเอกสารดังกล่าวที่ สถานีตำรวจท้องที่ ผู้เชิญมีถิ่นที่ อยู่ หนังสือเชิญ และ หลักฐานของผู้ที่อยู่ในสเปน การได้หนังสือเชิญ มิได้ หมายความว่า จะได้รับการ ยกเว้นเอกสารอื่นๆ หรือ วีซ่า จะได้รับอนุมัติเสมอไป
  • เอกสารที่แสดงกำหนดการเดินทาง แผนการเดินทาง หรือ แสดงหลักฐานโปรแกรมทัวร์
  • หลักฐานการจองเครื่องบินเข้าและออกประเทศสเปน (ต้องแสดง ตั๋วเครื่องบิน ตัวจริงเมื่อมารับวีซ่า) ตาม ระยะเวลา ที่เดินทางจริง และไม่เกิน ระยะเวลา ของระเบียบเชงเก้น

กรณีธุรกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์ กีฬา ศาสนา

  • แสดงจดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศสเปน องค์กร หรือ หน่วยงาน ที่เชิญประชุม งานนิทรรศการ โดยระบุ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา และ รายละเอียดอื่นๆในการเดินทาง
  • อาจมีการขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ทางการค้า อุตสาหกรรม ฯลฯ ตั๋วงานแสดง สินค้า, บัตรเชิญ การประชุม งานแสดงสินค้า หรือนิทรรศการ, การจองบัตร เข้างาน, โปรแกรมการประชุม หรือ งานแสดง โดยระบุ รายละเอียด ของหน่วยงานที่เชิญ

กรณีเพื่อการศึกษา หรือ หลักสูตร การอบรมอื่นๆ

  • เอกสารการลงทะเบียนเรียน
  • หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่จะเรียนในสเปน

6.ในทุกกรณี ผู้ขอวีซ่า ต้องแสดงเอกสาร แสดงฐานะ ทางการเงิน และ อาชีพ ดังนี้ 1. จดหมายรับรองการจ้างงาน
(* ยกเว้น ในกรณีผู้สมัครวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ ให้ยื่น เอกสารการ จดทะเบียนบริษัท และสามารถใช้หลักฐาน การเงินของทางบริษัทได้)

  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก ที่แสดงว่า ผู้ขอมีฐานะทางการเงิน ของตนเอง เป็นระยะเวลา ติดต่อกันจนถึงเดือนปัจจุบัน เพียงพอในการเดินทาง และ ตลอดระยะเวลา ที่พำนัก กรณีสมุดบัญชีไม่เป็น ปัจจุบัน ให้ขอจดหมายรับรอง จาก ธนาคาร (Bank Statement) หลักฐานการเงิน ของบุคคลอื่น หรือ ของ บริษัท ที่รับรองค่าใช้จ่าย ไม่สามารถนำมา เป็น เอกสารประกอบการพิจารณาได้ เอกสารแสดงหลักฐานการเงิน อื่นๆ เช่น หลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคล ของปีล่าสุด เอกสารแสดงสิทธิ์ครอบครองที่ดิน ฯลฯ

8.ในกรณีชาวต่างชาติ (ที่มิใช่บุคคลสัญชาติไทย) ต้องแสดง หลักฐานการ ใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบอนุญาตถิ่นที่อยู่ และ วีซ่ากลับเข้ามาประเทศไทย ที่มีอายุใช้การได้ ชาวต่างชาติ ที่ไม่มีมีถิ่นที่อยู่ถูกต้องในประเทศไทย ไม่ สามารถ ขอวีซ่า ที่สถานทูตสเปน ประจำประเทศไทย

9.สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จากผู้ปกครองหรือบิดามารดา

อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติม หรือ ทำการสัมภาษณ์ ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s