วีซ่าประเทศเบลเยี่ยม BELGIUM VISA

วีซ่าประเทศเบลเยี่ยม
BELGIUM,belgium,Tour belgium,Travel belgium,ท่องเที่ยวเบลเยี่ยม,เที่ยวเบลเยี่ยม,Visa Belgium,วีซ่าเบลเยี่ยม,ทำวีซ่า,ท้องเที่ยว,ต่างประเทศ,Tour,Travel,เที่ยวไหนดี,มีที่ไหนหน้าเที่ยวบ้าง,เที่ยว,ทัวร์,วีซ่า,TRUEVISATICKET.com,turevisaticket.com,หาที่ทำวีซ่า,แนะนำสำหรับการท่องเที่ยว,Visa,VISA,visa,

 

 

 

 

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า

 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 3 เดือน หลังจากที่วีซ่าที่ ขอไว้จะหมดอายุ และ หนังสือเดินทางฉบับเก่า (ถ้ามี) พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 • รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • หลักฐานเรื่องที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)
 • หลักฐานการทำงาน
 • – หนังสือรับรองการทำงาน ที่ระบุวันลาหยุดงาน (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็นลูกจ้าง
  – หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ ในกรณีที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
  – จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ในกรณีที่เป็น นักเรียน / นักศึกษา

 • หลักฐานด้านการเงิน
 • หลักฐานการเดินทางไป และ กลับ (ใบจองเที่ยวบิน) การขอวีซ่า ไม่ต้องแสดงตั๋วเครื่องบิน
 • หลักฐานการทำประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง มูลค่าประกันอย่างต่ำ
 • 30,000 ยูโรหรือ 1,500,00 มีอายุใช้ตลอดระยะเวลา ที่อยู่ในกลุ่มประเทศ เชงเก้น
 • สำหรับผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จาก บิดามารดา ที่รับรองโดยอำเภอ และ สูติบัตร (พร้อมสำเนา)
 • หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศเบลเยี่ยม (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s