วีซ่าประเทศโปแลนด์ POLAND VISA

วีซ่าประเทศโปแลนด์

โปแลนด์,ท่องเที่ยวโปแลนด์,วีซ่าโปแลนด์,Travel Poland,Tour Poland,Poland,Visa Poland,ทำวีซ่า,ท่องเที่ยว,ต่างประเทศ,Tour,Travel,เที่ยวไหนดี,มีที่ไหนหน้าเที่ยวบ้าง,เที่ยว,ทัวร์,วีซ่า,TRUEVISATICKET.com,turevisaticket.com,หาที่ทำวีซ่า,แนะนำสำหรับการท่องเที่ยว,Visa,VISA,visa,

เอกสารประกอบการขอวีซ่า

1.แบบฟอร์มวีซ่าและกรอกฟอร์มวีซ่า (เรื่องกรอกฟอร์มวีซ่ารายละเอียดโทร098-8793544)
2หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน นับจาก วันออกเดินทางออกจากโปแลนด์ และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา
3.รูปถ่ายสี ฉากหลัง ของรูปเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ
ขนาดรูปถ่านวีซ่า
4.สำเนาบัตรประชาชน
5.ประกันสุขภาพเดินทาง และ อุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร (1,500,000 บาท)
6.หลักฐาน การเงินย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร
7.หลักฐาน การทำงาน

 • จดหมายรับรอง การทำงาน ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และ วันลาหยุดงาน
 • หนังสือ จดทะเบียนธุรกิจ หรือ หนังสือ จดทะเบียนพาณิชย์
 • จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา
 • 8.ใบจองตั๋วเครื่องบิน ระบุ วัน เดินทาง ไป-กลับ
  9.ใบจองที่พัก/โรงแรม
  10.แผนการเดินทาง
  11.หนังสือเชิญหรือ จดหมายเชิญ ฉบับจริง จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ และ ส่งสำเนา ตรงไปยังสถานทูต ทางโทรสาร หรืออีเมล์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

  Advertisements

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s