TRUE VISA TICKET

เพราะเราตระหนักดีว่า การขอวีซ่านั้น เป็นเรื่องง่ายกับการถูกปฎิเสธวีซ่า ดังนั้นการเตรียมเอกสารหลักฐานข้อมูลของคุณ และการได้รับคำปรึกษาที่ดีและถูกต้องจากผู้มีความรู้ ความชำนาญด้านวีซ่าโดยเฉพาะ ถือเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญที่ย่อมจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จในการขอวีซ่า

วันนี้เรามั่นใจและพร้อมแล้ว ที่อยากขอนำเสนอบริการให้แก่คุณที่มีความฝันอยากเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่า จะด้วยจุดหมายใดก็ตาม และเราขอให้สัญญาว่า จากประสบการณ์และศาสตร์แห่งความรู้ทั้งหมดที่เรามี เราจะทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ให้บริการแก่คุณอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความจริงใจ

เพราะเราและคุณ ต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ “ความสำเร็จ” ขอเพียง คุณมอบหมายความไว้วางใจและเปิดโอกาสให้เราได้แสดงฝีมือเสนอบริการแก่คุณ เพียงเท่านี้ “ความสำเร็จของคุณ”ก็จะไม่เป็นเพียงความฝันอีกต่อไป

วีซ่า (Visa) คือเอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่า นั้น ภายในกรอบเวลาที่กำหนด เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่ จะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่า แต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้ อายุของ Visa ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็นต้น

TRUEVISATICKET.com

วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าชนิดนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวโดยวีซ่าชนิดนี้ต้องยื่นคำขอจากนอกประเทศไทยเช่นเดียวกับ NON-IMMIGRANT VISA เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยจะได้รับอนุญาต ณ ด่านตรวจ ให้อยู่เป็นเวลา 60 วัน และขออยู่ต่อได้อีก 30 วัน (เฉพาะประเทศศรีลังกา บังคลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน เนปาล อิหร่าน ไนจีเรีย โตโก ยูกันดา จะขอเลื่อนการเดินทางออกไปได้อีกเพียง 7 วัน ตามนโยบายของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

TRUEVISATICKET.com

วีซ่านักเรียน ยกตัวอย่างวีซ่านักเรียนอเมริกา ใช้สำหรับเดินทางเข้าอเมริกา เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาแบบเต็มเวลา วีซ่าชนิดนี้ มีชื่อเรียกตามสถานทูตอเมริกาว่า วีซ่านักเรียนF1 ซึ่งเป็นหนึ่งในวีซ่าอเมริกา ประเภทชั่วคราว หรือ non-immigration visa ซึ่งนักเรียนที่สนใจไป เรียนต่ออเมริกา ควรต้องศึกษาให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์ในการยื่นขอ วีซ่านักเรียนอเมริกา ชนิดนี้ เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จในการยื่นวีซ่า และการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูต

TRUEVISATICKET.com

วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน เป็น วีซ่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญคือ สามารถท่องเที่ยวและทำงานเพื่อหาประสบการณ์ภายในเงื่อนไขที่กำหนดได้ วีซ่าประเภทนี้ โดยส่วนใหญ่มักเปิดโอกาสให้กับ บุคคลในวัยเรียนและวัยทำงานที่มีอายุไม่เกินกว่า 30 ปี

TRUEVISATICKET.com

วีซ่าแต่งงานในประเทศไทย การ จะขอวีซ่าแต่งงานในประเทศไทยได้ อยากแรกที่คุณต้องมี ก็คือ คุณต้องจดทะเบียนสมรสกับภริยาคนไทยก่อนและต้องมีเงินในบัญชีของธนาคารใน ประเทศไทยอย่างน้อย 400,000 บาท หรือมีรายได้อย่างน้อยเดือนละ 40,000 บาท ขึ้นไป โดยท่านจะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยได้เป็นเวลา 1 ปี หากท่านยังไม่จดทะเบียนสมรสกับภริยาไทย เราสามารถที่จะช่วยเหลือท่านได้ ในการจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย

http://truevisaticket.com/

วีซ่าเยี่ยมญาติ ก่อน ที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดแน่ใจว่าคุณได้อธิบายจุดมุ่งหมายของการไปเยี่ยมได้กระจ่างชัดแล้ว – ขอให้จำไว้ว่ายังมีเราคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดช่วงที่วีซ่าของคุณอยู่ในขั้นตอน การดำเนินการแต่ไม่ได้รับอนุญาตในการช่วยคุณในการเลือกชนิดของวีซ่า เราไม่สามารถให้คำตอบคุรได้ว่าระยะเวลาในการทำวีซ่าจะเสร็จเมื่อไรเพราะว่า การพิจารณาทั้งหมดขึ้นอยู่กับสถานฑูต

โดยทั่วไป แล้ว วีซ่า จะไม่ให้สิทธิต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับวีซ่ามากนัก รวมถึงการได้รับ วีซ่า นั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า ผู้ที่ได้รับ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้เสมอไป และวีซ่าดังกล่าวนี้ สามารถถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ ผู้มีวีซ่า อาจถูกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หรือตรวจสอบประวัติในช่วงก่อนเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย<
โดยสรุปแล้ววีซ่า (ในความหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ก็คือ เอกสารสำคัญในการขออนุญาตเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเขตปกครองเขตใดเขตหนึ่งโดยคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ ในบางประเทศ ผู้ที่เป็นประชากร หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะต้องขอวีซ่า ประเภท Exit Visa เพื่อขออนุญาตก่อนที่จะ ออกจากประเทศนั้น ๆ ด้วย เราให้บริการทำวีซ่าประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าถาวร วีซ่านักเรียน วีซ่าธุรกิจ วีซ่าทำงาน พร้อมทั้ง รับกรอกวีซ่าทั่วโลก จองวันสัมภาษณ์ จัดเตรียมเอกสาร และยื่นขอวีซ่าประเทศต่าง ๆ บริการครบวงจรจนกว่าลูกค้าได้รับวีซ่า

Advertisements